Jesteś pacjentem? Pamiętaj o swoich prawach pacjenta

Jesteś pacjentem? Pamiętaj o swoich prawach pacjenta

Każdy z nas prędzej czy później stanie się pacjentem, czyli osobą korzystającą ze świadczeń zdrowotnych lub zwracającą się o ich udzielenie m.in. przez przychodnię, szpital i personel w nich pracujący – lekarzy, pielęgniarki, położne – niezależnie od tego czy jest chory, czy zdrowy.

Każdy z nas powinien pamiętać iż jako pacjent ma swoje prawa, których personel medyczny powinien przestrzegać.

W Polsce prawa te wynikają z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz innych ustaw i umów międzynarodowych.

Najważniejsze prawa pacjenta to:

 1. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
  Osoby ubezpieczone lub osoby nieubezpieczone, które spełniają kryteria dochodowe do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej oraz nieletnie i kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu mają prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, niezależnie od swojej sytuacji materialnej.
 2. Prawo do opinii innego lekarza, pielęgniarki, położnej lub zwołania konsylium lekarskiego.
  Możemy żądać, aby lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsultacje lekarskie. To samo dotyczy się pielęgniarki oraz położnej. Musimy się jednak liczyć z odmową, jeżeli uznają oni iż żądanie jest bezzasadne.
 3. Prawo do informacji.
  To my decydujemy komu (rodzinie, przyjaciołom, znajomym, mediom) i jakie informacje o zdrowiu mogą być przekazywane. Mamy prawo do informacji o swoich prawach, do informacji o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń a w aptekach do informacji o leku zastępczym, który jest tańszy.
 4. Prawo do poszanowania intymności i godności.
  Podczas udzielania świadczeń zdrowotnych mogą być obecne tylko osoby, które są niezbędne do jego wykonania. Obecność innych osób musi odbywać się za naszą zgodą. W przypadku dziecka, wymagana jest zgoda jego rodzica. Studenci mogą być obecni przy udzielaniu świadczenia medycznego, jednak w tym przypadku również musimy wyrazić na to zgodę.
 5. Prawo do poszanowania życia prywatnego.
  W czasie naszego pobytu w szpitalu lub innym zakładzie opieki zdrowotnej mamy prawo do kontaktu (lub odmowy) osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami. Możemy również uzyskać dodatkową opiekę pielęgnacyjną od naszych bliskich.
 6. Prawo do umierania w spokoju i godności.
  Osoby umierające mają prawo do prawdy o kończącym się życiu, a podczas swoich ostatnich dni do opieki pielęgnacyjnej, wsparcia psychologicznego oraz możliwości utrzymywania kontaktu z osobami bliskimi do chwili swojej śmierci. Warto wspomnieć iż, osoba, która nie chce być dawcą organów lub tkanek po swojej śmierci, musi za życia wyrazić sprzeciw.